Wednesday, May 1, 2019

AMERICAN DREAM CZYLI JAK WYJECHAC I PRACOWAC W USA? / HOW TO VISIT AND WORK IN AMERICA

Dostaje od Was sporo wiadomosci z pytaniami, jak udalo mi sie przyleciec do USA. Wielu z Was pyta, jak znalezc tu prace, czy ciezko jest z pozalatwianiem dokumentow i wiele wiecej. Postanowiłam przegrzebac internet i stworzyc dla was liste programow, ktore ulatwiaja spelniac marzenia i dzieki ktorym mozecie znalezc sie w Stanach, nie majac tu rodziny ani przyjaciol!

Z pierwszego posta na moim blogu znacie juz moja historie o przylocie do Stanow. Kto jeszcze nie czytal, link macie TUTAJ :) Wiadomo jednak, ze nie kazdy z Nas ma kogos znajomego w USA, przyjaciela czy rodzine, do kogo podroz moze zaplanować i przylecieć. Ale! Sa rozne inne wyjscia, mogace otworzyc przed Wami wrota do "wielkiego swiata" :) Przyklady, ktore tu podaje, sa dla mlodych, ambitnych i odwaznych osob, chcacych poznac swiat i przezyc przygode zycia! Kazdy rozowy tytul zawiera link, ktory po jego kliknieciu przekieruje was prosto do strony, gdzie mozecie pozyskac wiele wiecej informacji na temat kazdego z programow :) 

***

I get a lot of messages with questions about how I managed to live in USA. Many of you ask how to find a job here, whether it is hard to have all documents to work and much more. I decided to dig in the Internet and create for you a list of programs that help you make your dreams come true and thanks to them you can find yourself in the States without having a family or friends here!


From the first post on my blog you already know my story about the arrival to the States. Who has not read yet, the link is HERE :)
We all know that not every one of us has someone in the US, a friend or family, to whom a trip can plan and fly. But! There are various other ways to open the door to the "big world" :) The examples that are given here are for young, ambitious and courageous people who want to get to know the world and live the adventure of life! Each title contains a link, which after clicking it will direct you straight to the page where you can get a lot more information about each of the program :)O "Camp America" dowiedzialam sie calkiem niedawno od mojej przyjaciolki (Monia caluje), ktora nascie lat temu co roku korzystala z tego programu i przylatywala do USA jako studenka, aby zarobic na szkole i mieszkanie. To tu poznala swojego obecnego meza i od ponad 10ciu lat zyje w slonecznej Kaliforni! A wiec uwazam, ze warto podejmowac ryzyko i spelniac marzenia! (musisz byc studenem aby skorzystac z programu)

"Camp America to najsłynniejszy na świecie międzynarodowy program studenckiej wymiany kulturalnej. Łączy on przygodę i wakacje w USA z pracą na młodzieżowych obozach letnich lub w rodzinnych ośrodkach wypoczynkowych."


Jedyne, czego trzeba to byc studentem, miec checi do pracy i byc zadnym przygody!! Camp America organizuje 3 odrebne programy.


1) CAMPOVER - to praca wakacyjna dla studentow w charakterze personelu pomocniczego w amerykanskich osrodkach wypoczynkowych dla dzieci i mlodziezy.

2) COUNSELLOR - Praca wakacyjna z dzecmi i mlodzieza w roli opiekuna grupy, wychowawcy lub instrukora w amerykanskich mlodziezowych osrodkach.


3) SPECIAL NEEDS COUNSELOR - pracawakacyjna w USA z dziecmi i mlodzieza w osrodku wypoczynkowym dla osob specjalnej troski.

***

I learned about "Camp America" ​​quite recently from my friend, which years ago, every year she used this program and came to the US as a student to earn money for collage and an apartment. This is where she met her current husband and has lived in sunny California for over 10 years! So I think it's worth taking risks and fulfilling dreams! (you must be a student to use the program).

"Camp America is the world's most famous international student exchange program, combining adventure and vacation in the US with work at youth summer camps or in family recreation centers."
All you have to do is be a student, have a desire to work and be no adventure !! Camp America organizes three separate programs.

1) CAMPOVER - summer work for students as auxiliary staff in American holiday resorts for children and young people.

2) COUNSELLOR - Summer work with children and young people in the role of group tutor, educator or instructor in American youth centers.

3) SPECIAL NEEDS COUNSELOR - work in the USA with children and young people in a holiday resort for special needs people.
Drugi z kolei program, ktory polecam OGROMNIE i o ktorym wiem troche wiecej niz tylko z internetu, to program "AU PAIR". Dwie moje przyjaciolki odwazyly sie skorzystac z ich uslug i nigdy nie zalowaly decyzji. Jedna  nich, (pochodzimy z tego samego miasta a znamy sie od 1szej klasy podstawowki), poznala w San Francisco swoja milosc i teraz podrozuje z nim po swiecie bedac najszczsliwsza osoba pod sloncem (Iwciu buziaki) :) 

WARUNKI:

 • wiek 18-26 lat - w przypadku mężczyzn: 21-26 lat
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • udokumentowane doświadczenie w opiece nad dziećmi - bardzo mile widziane referencje opieki nad dziećmi od 1 do 24 miesięcy
 • prawo jazdy
 • brak nałogów
 • dobry stan zdrowia
 • uczciwość, odpowiedzialność i dojrzałość psychiczna
 • ukończona przynajmniej szkoła średnia
 • stan cywilny wolny oraz brak własnych dzieci
 • chęć poznania języka angielskiego i kultury amerykańskiej
 • niekaralność

Au Pair - "programy edukacyjno-kulturowe dla młodych ludzi. Au Pair zostają zwykle osoby, które chcą zamieszkać w rodzinie z odległego zakątka świata i doświadczyć egzotycznej kultury, w zamian podejmując się opieki nad dziećmi swojej rodziny goszczącej."


UWAGA! Program nie jest tylko dla dziewczyn! Znam chlopakow ktorzy rowniez brali w nim udzial. Jedyna rzecz - musisz lubic dzieci i opieke nad nimi :)


***

The second program, which I recommend A LOT and I know a little more about it that only from the Internet, is the "AU PAIR" program. Two of my friends dared to take advantage of their services and never made up their minds. One of them, (we come from the same city and we know each other from the first grade), she met in San Francisco her love and now travels with him around the world being the happiest person :)CONDITIONS:

18-26 years old - for men: 21-26 years old
good knowledge of English
documented experience in looking after children - references for childcare from 1 to 24 months are very welcome
driving license
no addictions
good health
honesty, responsibility and mental maturity
completed at least high school
marital status and lack of own children
willingness to learn English and American culture
criminal record

Au Pair - "educational and cultural programs for young people." Au Pairs are usually people who want to live in a family from a distant corner of the world and experience an exotic culture, instead taking care of the children of their host family."

ATTENTION! The program is not just for girls! I know guys who also took part in it. The only thing - you have to like children and know how to take care for them :)Work and Travel to trzeci z rzedu program, podobny do CAMP AMERICA, ktory oferuje studentom mozliwosc wyjazdu do USA. (musisz byc studentem aby skorzystac z programu) 

"O programie można pisać wiele, bez wątpienia jest to najciekawsza i najtańsza okazja na super wakacje – by zwiedzić USA, poznać amerykańską kulturę i styl życia! Jest to program rządu Stanów Zjednoczonych, który stwarza unikalną okazję do spędzenia nawet 5 miesięcy w amerykańskiej rzeczywistości legalnie pracując, podróżując i bawiąc się! To zdecydowanie najciekawsza i najtańsza okazja do spędzenia wakacji życia! KAŻDY student powinien choć raz skorzystać z unikalnej szansy jaką stwarza program Work and Travel Ameryka – jest to szansa na przeżycie niepowtarzalnej przygody zanim wejdzie się w dorosłe życie."


WARUNKI:

 • wiek:  od 18 do 27-31 w zależności od organizatora
 • status studenta studiów magisterskich/ licencjackich lub doktoranckich, w trybie dziennym/wieczorowym lub zaocznym.
 • w trakcie rozmowy w konsulacie amerykańskim musisz posiadać indeks/wykaz ocen z zaliczonym semestrem zimowym i legitymację studencką podbitą na aktualny semestr zimowy i letni – czyli ważną do października danego roku kalendarzowego.
 • student/uczeń szkół pomaturalnych/policealnych kwalifikuje się wyłącznie wtedy, gdy uczy się  w trybie dziennym, a nauka w takiej szkole trwa min. 2 lata
 • studenci ostatniego roku studiów, którzy w momencie ubiegania się o uczestnictwo w programie posiadają jeszcze status studenta, nawet jeśli ukończą studia w trakcie trwania programu (tzn. obrona pracy magisterskiej/licencjackiej powinna odbyć się po rozmowie wizowej)
 • na program NIE kwalifikują się studenci/słuchacze, którzy rozpoczną edukację w lutym/marcu bieżącego roku (nie dotyczy osób, które kontynuują edukację, np. kończą licencjat w lutym i od razu rozpoczynają studia magisterskie)
 • NIE możesz przebywać na urlopie dziekańskim i być na nim podczas pobytu na Programie Work and Travel USA
 • znajomość języka angielskiego w stopniu minimum komunikatywnym.
 • paszport ważny co najmniej do maja następnego roku (po powrocie z USA).
 • osoby, które były w USA z wizą J-1 mogą uczestniczyć w programie ponownie

Work and Travel oferuje 3 rozne opcje programu:


1) Wlasny pracodawca - świetne rozwiązanie dla osób, które mają konkretną wizję swojego programu i posiadają własne kontakty (znajomi, pracodawcy z poprzednich wyjazdów). 


2) Program z praca - Uczestnicy, wybierający tę opcje programu będą mogli ubiegać się o pracę w USA poprzez Targi Pracy w Polsce, Wirtualną/Online’ową rekrutację lub biuro Work and Travel


3) Lifeguard USA - Jest to opcja dla osób, które posiadają umiejętności pływania (wg wymagań pracodawcy) i chcą wyjechać do USA i pracować na stanowisku ratownika wodnego na osiedlach rodzinnych w rejonie Waszyngtonu DC.***Work and Travel is the third of the series, similar to CAMP AMEICA, which offers students the opportunity to go to the US. (You must be a student to use the program) "You can write a lot about the program, without a doubt it is the most interesting and the cheapest opportunity for a great vacation - to visit the US, get to know American culture and lifestyle! This is a US government program that creates a unique opportunity to spend up to 5 months in the US reality, working legally, traveling and playing! This is definitely the most interesting and the cheapest opportunity to spend the holidays of life! The student should at least once take advantage of the unique opportunity created by the Work and Travel America program - it is a chance to experience a unique adventure before it enters adult life. "

CONDITIONS:
 • age: from 18 to 27-31 depending on the organizer
 • the status of a master's / undergraduate or doctoral student, on a full-time / part-time or extramural basis.
 • During a conversation at the American Consulate, you must have an index / list of grades with a passed winter semester and student ID card conquered for the current winter and summer semester - that is, valid until October of a given calendar year.
 • student / student of post-secondary / post-secondary schools are eligible only if they are taught daily, and learning in such a school lasts min. 2 years
 • students of the last year of studies who still have the status of a student at the time of applying for the program, even if they complete their studies during the course of the program (ie a master's / BA thesis should be defended after a visa interview)
 • Students / students who will start their education in February / March of the current year are NOT eligible for the program (it does not apply to people who continue their education, eg they finish their BA in February and start their MA studies straight away)
 • You can NOT stay on a dean's leave and stay on it during your stay on the Work and Travel USA Program
 • knowledge of English to a communicative minimum degree.
 • passport valid at least until May next year (after returning from the US).
 • people who were in the US with a J-1 visa can participate in the program again

Work and Travel offers 3 different program options:

1) Own employer - a great solution for people who have a specific vision of their program and have their own contacts (friends, employers from previous trips).

2) Work program - Participants choosing this program option will be able to apply for a job in the US through the Job Fair in Poland, Virtual / Online recruitment or a Work and Travel office

3) Lifeguard USA - This is an option for people who have swimming skills (according to the employer's requirements) and want to go to the US and work as a water rescuer on family settlements in the Washington DC area.Programow jak te, jest zapewne wiecej. O tych trzech slyszalam, wiem, ze sa bezpieczne i ze warto z nich korzystac. A wiec.. Jestes osoba mloda i ambitna, zadna przygody zycia? Zawsze marzylas/es o wyjezdzie do Stanow? Spelniasz warunki programu?  NIE CZEKAJ NA CUD! Bo cuda rzadko sie zdazaja. Klikaj  w link i zapisuj sie na jeden z programow jak najszybciej! POWODZENIA! :)


***

Programs like these are probably more. I heard about these three, I know that they are safe and that it is worth using them. So ... Are you young and ambitious, a rare adventure of life? Have you always dreamed about going to USA? Do you meet the program conditions? DO NOT WAIT FOR A MIRACLE! Because miracles rarely happen. Click on the link and sign up for one of the programs as soon as possible! GOOD LUCK! :)No comments:

Post a Comment

Copyright © 2016 From Poland to USA , Blogger